เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐) [ҹ 60 ]

  สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐) [ҹ 77 ]

  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ҹ 236 ]

  บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐) [ҹ 2870 ]

  โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน( [ҹ 237 ]

  การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐) [ҹ 199 ]

  รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐) [ҹ 316 ]

  ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐) [ҹ 140 ]

  สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙) [ҹ 162 ]

  รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙) [ҹ 130 ]

  อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙) [ҹ 157 ]

  ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 149 ]

  สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 184 ]

  ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 115 ]

  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 121 ]