การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ҹ 189 ]

  บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐) [ҹ 632 ]

  โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน( [ҹ 123 ]

  การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐) [ҹ 134 ]

  รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐) [ҹ 304 ]

  ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐) [ҹ 111 ]

  สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙) [ҹ 143 ]

  รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙) [ҹ 106 ]

  อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙) [ҹ 151 ]

  ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 129 ]

  สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 150 ]

  ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 108 ]

  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙) [ҹ 103 ]

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(สิงหาคม ๒๕๕๙) [ҹ 74 ]

  ทดสอบโพสต์ข่าวการเงิน แนบไฟล์ [ҹ 82 ]