ลำดับที่  16     เรื่อง:   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 20/7/2560 20:55:25 [อ่าน 189]


ลำดับที่  15     เรื่อง:   บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐)
      ถึง:   โรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 15/6/2560 21:20:32 [อ่าน 632]


ลำดับที่  14     เรื่อง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน(
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/6/2560 15:45:37 [อ่าน 123]


ลำดับที่  13     เรื่อง:   การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐)
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/6/2560 13:54:25 [อ่าน 134]


ลำดับที่  12     เรื่อง:   รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐)
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 14/3/2560 22:10:30 [อ่าน 304]


ลำดับที่  11     เรื่อง:   ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐)
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 10/2/2560 14:51:26 [อ่าน 111]


ลำดับที่  10     เรื่อง:   สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 25/11/2559 14:16:06 [อ่าน 143]


ลำดับที่  9     เรื่อง:   รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙)
      ถึง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 8/11/2559 14:34:57 [อ่าน 106]


ลำดับที่  8     เรื่อง:   อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙)
      ถึง:   โรงเรียนดีประจำตำบล
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 1/11/2559 18:12:54 [อ่าน 151]


ลำดับที่  7     เรื่อง:   ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙)
      ถึง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 28/10/2559 21:33:44 [อ่าน 129]


ลำดับที่  6     เรื่อง:   สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)
      ถึง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 27/10/2559 3:42:28 [อ่าน 150]


ลำดับที่  5     เรื่อง:   ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ(๒๖ ต.ค.๒๕๕๙)
      ถึง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 27/10/2559 3:22:27 [อ่าน 108]