ลำดับที่  18     เรื่อง:   เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561 ( ๓๑ ต.ค.๒๕๖๐)
      ถึง:   โรงเรียนทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 31/10/2560 21:45:49 [อ่าน 60]


ลำดับที่  17     เรื่อง:   สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๒๔ ต.ค.๒๕๖๐)
      ถึง:   ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 24/10/2560 21:14:58 [อ่าน 77]


ลำดับที่  16     เรื่อง:   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
      ถึง:   ทุกโรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 20/7/2560 20:55:25 [อ่าน 236]


ลำดับที่  15     เรื่อง:   บัญชีค่าแรงงานการคำนวณราคากลางฯ (๑๕ มิ.ย. ๖๐)
      ถึง:   โรงเรียนในสังกัด
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 15/6/2560 21:20:32 [อ่าน 2870]


ลำดับที่  14     เรื่อง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมให้แนบรายงานการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบเอกสารขอเบิกเงิน(
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/6/2560 15:45:37 [อ่าน 237]


ลำดับที่  13     เรื่อง:   การใช้เงินรายได้สถานศึกษา จ้างครูสอน(๙ มิ.ย.๖๐)
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 9/6/2560 13:54:25 [อ่าน 199]


ลำดับที่  12     เรื่อง:   รับเงินจ้างเหมารถยนต์รับส่งนักเรียนเพื่อสอบ O-Net (๑๔ มี.ค.๖๐)
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 14/3/2560 22:10:30 [อ่าน 316]


ลำดับที่  11     เรื่อง:   ร่าง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ (๑๐ ก.พ. ๖๐)
      ถึง:   โรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 10/2/2560 14:51:26 [อ่าน 140]


ลำดับที่  10     เรื่อง:   สพฐ.อนุมัติเงินงวดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างครบแล้ว(๒๕ พ.ย.๕๙)
      ถึง:   ทุกโรงเรียน
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 25/11/2559 14:16:06 [อ่าน 162]


ลำดับที่  9     เรื่อง:   รายงานแผนการจัดจ้างให้ คตง.ทราบ(๘พ.ย.๕๙)
      ถึง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 8/11/2559 14:34:57 [อ่าน 130]


ลำดับที่  8     เรื่อง:   อนุมัติเงินงวดโรงเรียนดีประจำตำบล(๑ พ.ย.๕๙)
      ถึง:   โรงเรียนดีประจำตำบล
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 1/11/2559 18:12:54 [อ่าน 157]


ลำดับที่  7     เรื่อง:   ข้อควรระวังการจัดซื้อจัดจ้าง(๒๘ ต.ค.๒๕๕๙)
      ถึง:   โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ
      โพสต์:  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วันเวลา: 28/10/2559 21:33:44 [อ่าน 149]