เรื่อง การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โปรดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามสำเนาหนังสือเวียน สพป.อุทัยธานี เขต 2 ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้


กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุทัยธานี เขต 2
17/10/2560 16:31:47
 202.29.212.41