เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ดังคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้
1. สำรวจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
2. ขอให้ประธานเขตตรวจราชการรวบรวมข้อมูลตามข้อ 1
3. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ภาคีเครือข่าย และบุคลากร ผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดหาเครื่องกันหนาวให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ดังคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14/11/2560 16:08:36
 202.29.212.41