เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผูกำกับลูกเสือ(A.LT.C)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหลักสูตรและสนใจประสงค์ จะเข้ารับการฝึกอบรมรายละเอียดการสมัครส่งมาพร้อมเอกสารนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30/11/2560 21:55:45
 202.29.212.41