การประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

[อ่าน  5]

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560

[อ่าน  17]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา"

[อ่าน  23]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560

[อ่าน  107]

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมการประกวดคัดเลือก (Best Pracice)

[อ่าน  42]

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 67 ปี 2560

[อ่าน  39]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21" ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์

[อ่าน  100]

การอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2560

[อ่าน  46]

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญฉลองอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขาวง เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2560

[อ่าน  42]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดการศึกษาสู่อาเซียนบนรากฐานของความเป็นไทย"

[อ่าน  41]

โครงการสืบสานอัตลักษณ์ด้านดนตรีไทย ณ โรงเรียนบ้านโกรกลึก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

[อ่าน  22]

การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางมอนเทสซอริ (Montessori)

[อ่าน  39]

 [กิจกรรมทั้งหมด]